Pakikiisa sa Kilusang Mayo Uno sa pagpupulong ng Pambansang Konseho nito

10/03/2014 2 min ReadUncategorized

Ni JOSE MARIA SISON
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Mga kasama sa Kilusang Mayo Uno,

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyo!

Taos puso kong ipinapaabot ang aking pakikiisa sa Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng pagpupulong ng Pambansang Konseho nito. Batid ko ang napakalaking kahalagahan ng pagtitipon na ito ng isang mayor na kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle.

Magtatasa kayo ng kalagayan, maglalagom ng karanasan, magtatakda ng mga tungkulin at magbabalak para isulong ang tunay, palaban at makabayang unyon na tumatahak sa linya ng pambansang demokratikong kilusan laban sa imperyalismong US at mga reakyonarong uri ng mga malaking komprador at asendero na pinangangatawanan ngayon ng rehimeng Aquino.

Palubha nang palubha ngayon ang sosyo-ekonomiko at pampulitikang krisis ng naghaharing sistema, at dumaranas ng matinding hirap ang uring manggagawa at malawak na masa dahil sa laganap na kawalan ng trabaho, kakulangan sa kita, walang-tigil na pagtaas sa presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo, at panunupil sa unyonismo at iba pang kilos ng masa para ipaglaban ang mga karapatan at kabutihan nila.

Ang krisis at paghihirap ng sambayanang Pilipíno ay bunga ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Pinananatili at pinalulubha ng rehimeng US-Aquino ang mga salot na ito dahil sa walang tigil sa pagkapapet, pagkasakim, pagkakorap, pagkamalupit at pagkasinungaling. Dapat panagutin ang rehimeng ito at gawin ang lahat ng kaya natin para patalsikin ito.

Ang pagharap at paglaban sa bawat mapang-api at mapagsamantalang rehimen ay hakbang para palitan ang malakolonyal at malapyudal na sistema, at hawanin ang daan tungo sa isang maningnining at maginhawang kinabukasan ng ibayong kalayaan, demokrasya, hustisyang panlipunan, pag-unlad sa ekonomya at kultura, at mabungang pakikipagkapatiran sa mamamayan ng daigdig.

Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno!
Ibagsak ang rehimeng US-Aquino!
Isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon!

Leave A Reply

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related News

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.

About

Follow Us

Support ILPS

Contact

    Go to Top