Bayani ng mga migranteng manggagawa: Parangal kay Ka Sol Pillas

04/26/2016 3 min ReadUncategorized

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nakikidalamhati sa pamilya at mga malapit na kasama ni Ka Sol Pillas, secretary general ng Migrante International. Nalulungkot tayo lahat sa kanyang pagpanaw subalit maipagbubunyi natin ang kanyang mga pagsisikap, mga sakripisyo at mga tagumpay sa pagtataguyod, pagtatanggol at pagsusulong ng mga karapatan at kabutihan ng mga overseas Filipino workers.

Kapuri-puri na naglingkod si Ka Sol sa mga OFW hanggang sa kanyang huling hininga. Alam niya kung ano ang mga kahirapan, mga suliranin, pangangailangan at damdamin ng mga OFW dahil siya mismo ay naging domestic helper nang 25 taon sa Hongkong.

Alam niya ang mga isyu at hinaing ng mga migranteng Pilipino dahil siya mismo ay isa sa mga naging unang residente ng Bethune House nang magkaroon siya ng problema sa kanyang employer na nagresulta sa pagka-terminate ng kanyang kontrata. Dito siya unang nagkaroon ng edukasyon hinggil sa tunay na kalagayan ng Pilipinas na nagtutulak sa mga kababayan para maghanap ng trabaho sa labas ng bansa. Mula noon, naging tuluy-tuloy na ang pagkilos niya sa organisasyon.

Para makatulong sa mga kapwa OFW, nag-volunteer siya bilang counselor at case officer ng Mission for Migrant Workers at naging lider ng Association of Concerned Filipinos. Dito sumidhi ang kanyang aktibismo.

Bilang matagalang opsiyal ng militanteng alyansa ng mga migrante – ang United Filipinos in Hongkong, namuno siya sa maraming mga kampanya at pakikibaka ng mga OFWs kabilang na ang pagsisikap na isalba ang buhay ni Flor Contemplacion, at paglaban sa patong-patong na singilin at anomalya sa OWWA membership. Dahil isa rin siya sa naging convenor ng Asian Migrants Coordinating Body – ang koalisyon ng mga migrante ng iba’t ibang lahi – naging bahagi siya ng mga malalakihang pakikibaka tulad ng 12,000 martsa ng mga migrante sa HK laban sa malaking kaltas-sahod noong 2002. Mahusay niyang itinaguyod ang kapatiran at pagkakaisa sa hanay ng mga migrante ng iba’t-ibang lahi.

Umuwi siya sa Pilipinas noong 2014. Bahagi ng desisyon niyang bumalik sa Pilipinas ay ang pagharap sa tunggalian sa sarili kaugnay ng kahirapan ng pagkilos bilang full-time organizer rito. Kasama ng kanyang kapatid, pareho nilang sinikap pangibabawan ang mga hamon nito. Hindi siya nagpagapi sa hatak ng paghahanap-buhay at nagpatuloy ang pagkilos niya ng buong panahon dahil pinanghawakan niya ang wastong pagsusuri sa ugat ng kahirapang kanyang nasaksihan, mismong pinagdaanan at naranasan.

Sa Disyembre ng taong ding ito, inihalal siyang Secretary-General ng Migrante International bilang pagkilala sa matagal niyang serbisyo sa mga migranteng manggagawa at sa maningning dahil matatag, militante at mabisang pamumuno niya sa iba’t ibang anyo ng pakikibaka para sa mga karapatan at kabutihan ng mga migranteng manggagawa.

Hanggang Setyembre 2015 masigasig siyang kumilos bilang lider at tagapaglingkod sa mga OFW. Nang siya’y na-stroke, nasa congressional inquiry siya tungkol sa isyu ng laglag-bala, kaso ni Mary Jane Veloso at mga biktima ng trafficking sa US. Naging huling kampanya niya ang pagsisikap na iligtas ang buhay ni Mary Jane at paghahabol ng hustisya at kanyang paglaya.

Nagpupugay tayong lahat kay Ka Sol Pillas bilang tunay na bayani ng mga migranteng manggagawa at sambayanang Pilipino. Tampok na huwaran siya ng matapat, masinop at masigasig na paglilingkod at pamumuno sa kapwa niyang mga manggagawa. Inspirasyon siya sa kasalukuyang salinglahi at sa mga sususunod pa. Sa gayon, mananatili siyang buhay sa ating isip at damdamin.

Dahil sa mga lider at kasapi na katulad ni Ka Sol Pillas, ang Migrante International ay nanatiling pinakamalaki, pinakamatatatag, pinakamabisa at pinakamapagtitiwalaang organisasyon ng mga Pilipinong migranteng manggagawa. Ito na rin ang buhay na monumentong magpapanatili sa ala-ala ni Ka Sol Pillas. Mapalad ang ILPS na kasaping myembro nito ang Migrante International.

Mabuhay ang diwa’t gawa ni Ka Sol Pillas!
Mabuhay ang Migrante International!
Mabuhay ang mga manggagawang migrante at sambayanang Pilipino!

Leave A Reply

Related News

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.

About

Follow Us

Support ILPS

Contact


    Go to Top