Talumpating pambungad sa paglulunsad ng Jose Ma. Sison Akademya ng bayan

Ni Prop. JOSE MARIA SISON
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas (1968)
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga Kapwa Aktibista,

Una sa lahat, nais kong batiin ang lahat ng organisasyong pangkabataan ng pambansa demokratikong kilusan sa pangunguna ng Anakbayan sa pagtindig laban sa dinidirihe ng US na rehimeng Duterte at sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan para sa masugid at militanteng pakikibaka upang patalsikin ang rehimen ng lagim at kasakiman at biguin itong muling ipataw ang isang pasistang diktadura sa sambayanang Pilipino.

Kayo ay gumaganap ng tagapaghudyat na papel sa pananawagan sa malawak na masa ng kabataan at gayundin sa malawak na masa ng sambayanan upang magkaisa at labanan hindi lamang ang kasalukuyang brutal at korap na rehimen kundi ang buong mapang-api at mapagsamantalang malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema sa ilalim ng imperyalismong US at oligarkiya ng mga malaking komprador, panginoong maylupa at burukrata kapitalistang ngayon ay kinakatawan pangunahin ng papet na si Duterte.

Aking ikinagagalak at labis na ikinararangal na sa landas ng kasalukuyang pakikibaka para sa pambansang paglaya at demokrasya laban sa rehimeng US-Duterte at ng naghaharing sistema pinagpasyahan ninyo na ilunsad ang Jose Ma. Sison Akademya ng Bayan bilang isang institusyon at kilusang pang-edukasyon upang ipalaganap ang aking mga akda tungkol sa pambansa demokratikong rebolusyon at upang mapatnubayan at mainspira ang kabataan at ang sambayanan upang ipagpatuloy ang di-natapos na rebolusyon sa mas mataas na antas na ipinahihintulot ng panahon ng imperyalismo at rebolusyong proletaryo at ng perspektiba ng sosyalistang rebolusyon.

Kayo nga ang tunay na mga maniningning na tagapagpatuloy ng Kabataang Makabayan sa inyong kahilingan sa akin na talakayin ang kahalagahan ng edukasyong pang-ideolohiya, pampulitika at pangkultura ng kilusang masa. Sa gawaing masa, ang unang rekisito at tungkulin ay pukawin ang kabataan. Ang pagpukaw ay nangangahulugan ng edukasyong pang-ideolohiya ng mga kadre at aktibista at pagpapatalas ng kanilang kakayahan sa propaganda at ahitasyon.

Alalahanin ang turo ni Lenin na kapag walang teorya hindi maaaring magkaroon ng rebolusyonaryong kilusan. Ang teorya ang nagbibigay sa atin ng lawak, lalim at talas sa pag-uunawa ng mga yugto at batas ng pagkilos sa kasaysayang panlipunan. Maaalala rin ninyo na natuto ako kay Recto tungkol sa pangangailangan ng Ikalawang Kilusang Propaganda at akin itong itinaguyod at lalong pinaunlad bilang bagong demokratikong rebolusyong pangkultura.

Ang inyong inisyatiba sa paglulunsad ng Akademya ng Bayan ay ibinubunsod ng kaisipan at pagnanais na magkaroon ng rebolusyonaryong edukasyong teoretikal at pulitkal bilang angkla at pangkonsolida sa kilusang masa. Ito ay kahalintulad ng pagtatayo at paglitawan ng Schools for National Democracy noong Sigwa ang Unang Kwarto ng 1970. Ang mga pangunahing teksto sa pag-aaral noon ay ang librong Struggle for National Democracy at Philippine Society and Revolution. Ngayon, mas marami nang teksto para sa pagbabasa at pag-aaral.

Mas mahalaga pa, ang pambansa demokratikong kilusan ng kabataan at sambayanan ay nakapag-ipon na ng malaking kaban ng rebolusyonaryong karanasan mula sa pagtatatag ng Kabataangg Makabayan noong 1964 o mula noong Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970. Kailangan nating bigyan ng buong pansin at kaukulang pagsasaalang-alang ang demokratikong rebolusyong bayan na pinamumunuan ng uring manggagawa at may perspektibang sosyalista at ipinatutupad sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan na maaari nang pabilisin sa pambansang saklaw kung pangibabawan ang konserbatismo.

Aking ikinatutuwa na ang aking mga akda ay pinapahalagahan bilang pinagmumulan ng kaalaman na nakabatay sa teoretikal na pag-aaral at nasubok sa rebolusyonaryong praktika. Ang mga sulating ito ay humahalaw mula sa mga dakilang pantas at rebolusyonaryo ng pandaigdigang rebolusyong proletaryo at sa mga Pilipinong makabayan mula ng lumang demokratikong rebolusyon ng 1896. Sinikap kong lagi na integrahin ang mga kaugnay at angkop na teoryang rebolusyonaryo sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng sambayanang Pilipino. Gayundin, aking sinusuri ang palagiang nagbabagong kontekstong pandaigdigan ng rebolusyong Pilipino.

Ang gawain sa pagtitipon at paglilimbag sa anyong libro ng aking mga sulatin ayon sa kronolohiya ay nasa abanteng yugto na. Ang mga seleksyon ng mga sulatin ayon sa tematikong titulo ay nasa ibat ibang yugto ng preparasyon para ilimbag sa anyong libro. Lahat ng mga sulating ito ay maaaring panatilihin at ipalaganap sa nakalimbang o dihital na porma sa mga kadre at aktibistang masa sa batayang antas sa pamamagitan ng mga tsapter ng mga organisasyong pangkabataan, online platform, aklatang publiko at pribadong koleksyon. Sa ganitong bagay, ang Jose Ma. Sison Akademya ng Bayan ay maaaring makipag-ugnayan sa sumusunod: www.josemariasison.org, Stichting International Network for Philippine Studies at Aklat ng Bayan.

Kayo ngayon ay kinakaharap at hinahamon ng pandaidigang sistemang kapitalista na ang krisis ay lumalala sa bilis na walang katulad. Ang krisis na ito ay nagdudulot ng labis na pahirap sa mamamayan ng daigdig sa aspeto ng pang-aapi at pagsasamantala. Pinaiigting nito ang kontradiksyon sa pagitan ng mga imperyalista at nagbibigay-daan sa mas masahol na pandarambong at gerang agresyon.

Nagbubunga ito ng mga malakas na ultra-reaksyonaryong linya ng sobinismo, rasismo at pasismo sa mga imperyalistang bayan bago pa man makabangon nang husto ang mga rebolusyonaryong pwersa ng proletaryado at mamamayan mula sa mapaminsala at nakasasamang epekto ng rebisyunistang pagtataksil sa sosyalismo at panraragasa ng neoliberal na patakarang pang-ekonomya at neokonserbatibong gerang agresyon.

Kasabay nito, sa Pilipinas ay kinakaharap at hinahamon kayo ng lokal na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal na ang krisis ay lumalala sa bilis na walang katulad. Lubhang pinahihirapan ng krisis ang sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng patuloy na tumitinding pang-aapi at pang-aaping bunga ng dayuhang monopolyo kapitalismo, lokal na pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Napakalala at terrible na nang inabot ng sitwasyon kayat nailuwal nito ang naghaharing pangkating Duterte na naglunsad ng todo gerang patakaran laban sa mga rebolusyonaryong pwersa, sa mga ligal na demokratikong pwersa at sa malawak na masa ng sambayanan. Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan, kasabay ng Oplan Tokhang ang pangkating Duterte ay naglulunsad ng kampanya ng malawakang pamamaslang at panlilinlang sa mapanghimasok na kontexto ng Operation: Pacific Eagle-Philippines ng imperyalismong US.

Ang pangkating Duterte ay nasa landas ngayon ng pagtatatag ng isang pasistang diktadura na nagbabalatkayo sa likod ng pagpapalit ng 1987 Konstitusyon at pagtataguyod ng isang pekeng-pederal na sistema ng gubyerno sa ilalim ng isang diktador na presidente na walang limitasyon ang sentralisadong kapangyarihan at nagdodomina sa mga pekeng-pederal na estado o rehiyunal na gubyernong pinatatakbo ng mga malalaking kumprador at panginoong maylupa, korap na mga dinastiya at mga warlord.

Ang pasistang diktadura ay tiyak na mabibigo dahil kinamumuhian ng malawak na masa ng sambayanan ang paggamit ng malawakang pananakot at karahasan para pwersahan itong ilusot at hindi ito masusustini ng dagdag na buwis sa mga kalakal at serbisyong pangkonsumo at ng paggamit ng dayuhang pangungutang sa mataas na interes para likhain ang ilusyon ng pag-unlad sa pamamagitan ng mga proyektong pang-imprastraktura na sobrang pinataas ang presyo.

Ang pagtatatag ng Akademya ng Bayan ay napapanahon. Ang mga krisis na kumakaharap at humahamon sa inyo ay nagdudulot ng matinding paghihirap at sakripisyo. Ngunit dadalhin ng pakikibaka ang malaking bilang ng masa sa rebolusyonaryong layunin. Para maging epektibo, kailangang may teoretikal at ideolohikal na edukasyon ang mga kadre at aktibista ng kilusang kabataan para maintindihan ang takbo at krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ang lokal na naghaharing sistema. Kailangan ninyo ang siyentipikong dunong ni Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao at ng mga rebolusyonaryong lider ng kasalukuyang panahon para pasiglain at gabayan ang inyong pakikibaka.

Kailangan ninyo ang pampulitikang edukasyon para maintindihan ang malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino at ang pambansa at demokratikong katangian ng rebolusyong Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng uring manggagawa, ang mga motibong pwersa ng rebolusyon, ang mga kaaway sa uri ng rebolusyon, ang mga yugto ng rebolusyon, ang estratehikong linya ng matagalang digmang bayan at ang sosyalistang perspektiba. Sa bagong demokratikong rebolusyon na dapat isagawa, kailangan ninyong panghawakan at mag-ambag sa pagkamit ng edukasyong pangkultura na makabayan, siyentipiko at maka-anakpawis.

Salamat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X