Isakatuparan Ang Tunay Na Reporma Sa Lupa

Mensahe sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa okasyon ng ika-8 Pambansang Kongreso nito, 
Hulyo 12-13, 2017, Legazpi City, Albay
Ni Prop. Jose Maria Sison,Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle

Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nagpapaabot ng maalab na pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa okasyon ng ika-8 Pambansang Kongreso nito.

Lubhang mahalaga at kailangang maisakatuparan ang inyong panawagan:“MAGTAGUMPAY! Ibayong Palawakin at Patatagin ang KMP! Paigtingin ang Pakikibaka para sa Tunay na Reporma sa Lupa!”

Nagagalak kami na sa inyong Pambansang Kongreso pagtitibayinang inyong Apat na Taong Programa ng Pagkilos, sususugan ang inyong Konstitusyon at By Laws at ihahalal ang inyong pambansang pamunuan.

Umaasa kaming mapag-usapan ninyo nang masinsinan ang kalagayan ng mga Pilipinong magsasaka, at mahahango ninyo ang mga aral mula sa inyong mga pakikibaka at kampanya para palawakin ang saklaw, kasapian at impluwensya ng KMP at konsolidahin ang inyong umiiral na mga sangay.

Natutuwa kami na nagtitipon ang mga lider magsasaka mula sa inyong 15 rehiyonal na sangay sa 65 probinsya at ang mga tagapagtaguyod ng reporma sa lupa at mga alyado ng KMP sa pagbubukas ng Pambansang Kongreso.

Magiging makabuluhan ang bunga ng inyong kongreso dahil nasasandatahan kayo ng mahalagang mga aral mula sa tatlong dekada ng pagkilos. Batid namin na magmula Hulyo 24, 1985 hanggang ngayon ang KMP ay nananatiling pinakamalaking pambansa demokratikong organisasyon ng mga magsasaka.

Sa pagtatanggol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magsasaka, lalong lumakas ang KMP at hindi ito napigil ng walang puknat na pananalakay at paniniil ng mga despotikong asendero at mga galamay nilang militar, ng pamamaslang sa mga aktibistang magsasaka, mga lider at kasapi ng KMP at ng mga garapal na paglabag sa mga karapatan ng mga magsasaka.

Batid namin na magmula ika-7 Pambansang Kongreso ninyo sa Cebu noong 2013, nakapaglunsad kayo ng mahalagang pambansa at lokal na mga pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at nagkamit kayo ng mahalagang mga tagumpay sa pakinabang ng milyun-milyong magsasaka, manggagawang bukid, kababaihan, kabataan at mga katutubo.

Ang KMP at mga sangay nito ay naglunsad ng magigiting at mapangahas na aksyon upang ipagtanggol at itaguyod ang karapatang magsasaka sa lupa at iba pang makatarungang demanda, kabilang ang pagtaas ng presyo ng mga produktong agrikultural, pagbawas ng upa sa lupa, pagtaas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pagtigil sa mga relasyong pyudal sa produksyon.

Kabilang sa mga aksyon ng KMP ang mga protesta, kumperensya, barikada at camp-out. Sa pambansang antas, naglunsad ang mga sangay ng KMP ng mga pakikibaka at kampanyang anti-pyudal. Umani ito ng suporta mula sa ibat ibang sektor at nagpalaganap ng impormasyon sa mas malawak na publiko tungkol sa masaklap na kalagayan ng mga magsasakang Pilipino.

Nakipagkawing bisig ang KMP sa ibat ibang pambansa demokratikong organisasyon sa pagtataguyod ng demokratikong karapatan ng sambayanan, pambansang soberanya at patrimonya at sa paglalantad at pagbaka sa neoliberal na patakaran na patuloy na dumadagan sa buong bayan at nagpapalubha sa pagsasamantalang pyudal at malapyudal sa masang magsasaka.

Kasama ang ibang organisasyong nakabase sa kanayunan, ang KMP ay nagpasimuno sa pagbubuo ng malawak na pambansang kilusan upang isulong ang tunay na reporma sa lupa at panlipunang pagpapalaya sa mga magsasaka. Karapatdapat na magkaugnay ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industryalisasyon para paunlarin ang ekonomya ng Pilipinas.

Sa kasalukuyang lokal at pandaigdigang kalagayan sukdulan ang lumalaganap na kahirapan, kagutuman, kawalang katarungan, pang-aagaw ng lupa at likas yaman at paniniil. Sinasakop ng malalaking panginoong maylupa at mga korporasyon ang mga taniman at lupang ansestral. Walang patakaran at programa para sa tunay ng reporma sa lupa. Obligasyon ng KMP na lumaban, sumulong at magkamit ng tagumpay.

Palagian at palubhang problema ng mga magsasaka at maralitang bukid ang pag-agaw ng lupa at kumbersyon sa paggamit sa lupa. Malalawak na lupain para produksyon ng pagkain ay ginagawang mga plantasyon ng mga produktong pang-angkat, subdibisyon at shopping mall, minahan at iba pang pinagkakaganansyahan at hinuhuthot ng mga dayuhan at lokal na kompanya.

Pinananatili at pinalalakas ng KMP ang gawain sa pandaigdigang pakikiisa sa mga magsasakang organisasyon at institusyon upang isulong ang mga interes hindi lamang ng mga magsasakang Pilipino kundi ng lahat ng magbubukid sa buong daigdig.

Mabuhay ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas!
Isakatuparan ang tunay na reporma sa lupa!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X