Mensahe ng Pakikiisa sa Migrante at Gabriela-KSA

Ni Prop. Jose Maria Sison,Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle, Hunyo 25, 2017

Sa ngalan ng buong International League of Peoples’ Struggle, malugod akong nagpapaabot ng pakikiisa sa pangkalahatang asamblea ng MIGRANTE at GABRIELA sa Kaharian ng Saudi Arabia (KSA) sa Hunyo 25-27, 2017.

Tama na magsama ang dalawang organisasyon sa isang asamblea dahil ang mga kasapi nila ay kapwang nakaharap sa krisis at mga problemang may kinalaman sa mga karapatan at interes nila bilang mga mangggawang Pilipino sa ibayong dagat.

Angkop at na napapanahon ang tema ng asamblea: “Mapangahas na pukawin, organisahin at pakilusin ang pinakamaraming bilang ng manggagawang migrante at pamilya upang ipaglaban ang kanilang karapatan at kagalingan at para sa tunay

na pagbabagong panlipunan sa ating bayan.

Nakikita at nadadama natin na habang tumitindi ang krisis pampulitika at pang-ekonomiya sa Kaharian ng Saudi Arabia at Middle East, lalong maging bulnerable ang mga manggagawang migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya sa Pilipinas sa pagsasamantala, pang-aapi at pangaabuso. Dumarami ang atake sa mga karapatan at kabuhayan nila rito gayundin ng kanilang mga pamilya sa inangbayan natin.

Natawag ang pansin ng buong daigdig sa libu-libong stranded o nabahurang Pilipinong mangggagawa sa KSA nang mag-uwi si Presidente Duterte ng ilan sa kanila. Ngunit hindi na naulit ang ganito at ni wala mang plano kung paano iuuwi ang maraming hindi na puedeng manatili sa KSA.

Malaki ang bilang ng mga hindi makauwi at sadlak sa kalagayang wala sila o salat sila sa tulong na dapat ibigay ng reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas at kung makauwi man ay wala silang tiyak at regular na trabaho at kabuhayang aabutan sa Pilipinas. Dapat lutasin ang mga suliranin ng ating mga kababayang nasasadlak sa masaklap na kalagayan at hinaharap.

Lalong lumalaki ang hamon sa mga manggagawang migrante sa KSA at kanilang mga pamilya na isulong ang kanilng pakikibaka para sa mga batayang karapatan at kapakanan. Sa kabila ng mga pangako at posturang progresibo ni Duterte, wala pa ring makabuluhang pagbabago na ipinapatupad para tugunan ang mga batayang interes ng mamamayan para sa lupa, sahod, trabaho at karapatan.

Ang kawalan ng trabaho, maliit na kita, karukhaan at pagkaatrasado ng eknomiya ng Pilipinas ang dahilan ng sapilitang migrasyon o paglikas sa sariling bayan tungo sa ibang bayan. Hanggang ngayon walang anumang pahiwatig ang gobyernong Duterte kung paano nito ititigil ang cheap labor export policy. Pagkalipas ng isang taon bilang presidente ng Pilipinas, lumilitaw nang hungkag ang pangako ni Duterte na pauuwiin ang mga OFW. Di ito naiiba sa pangako ng isang trapong pulitiko.

Hindi maasahan na siya at ang kanyang gabinete ay gagawa ng mga patakaran para sa pundamental o makabuluhang pagbabago dahil sa ang karamihan ng nakapalibot sa kanya ay mga alipures ng imperyalismong Amerikano at kinatawan ng malalaking komprador at asendero, mga tagapagtaguyod ng neoliberal na patakaran sa ekonomiya at ehemonya ng US sa pamamagitan ng lakas militar.

Sa nakaraang taon, marami ring umasa sa ating bayan na magiging mabunga ang usapang pangkapayaan. Subalit limilitaw na wala o paliit na ang interes ng rehimeng Duterte sa mga kinakailangang reporma sa lipunan, ekonomiya, pulitika at konstitusyon na magiging batayan ng makatarungan at matalagalang kapayapaan. Ipinipilit na ipauna ang matagalang ceasefire para tabigin ang mga reporma at kamtin ang pagsuko at pasipikasyon ng mga pwersang rebolusyonaryo at mamamayan.

Dapat ipaglaban natin ang pambansang soberaniya sa pulitika at ekonomiya, ang demokrasya ng bayan, ang pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, hustisya sosyal, patriotiko, syientipiko at makamasang kultura at edukasyon at independienteng ugnayang panlabas.

Lalong mahalaga ngayon na tumindig ang mga manggagawang migrante at kanilang mga pamilya para sa bayan at sumuporta sa mga kahilingan ng ibat ibang uri at sektor ng lipunan na inaapi at pinagsasamantalahan. Dapat magkaisa, mag-organisa at magmobilisa! Itaguyod ang tunay na pagbabago ng sistemang lipunan upang sa susunod na mga panahon ay hindi na kailangan pang mangibang-bayan para lamang mabuhay.

Mabuhay ang MIGRANTE at GABRIELA sa KSA!

Mabuhay ang mga migranteng manggagawa!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X