Gunitain ang mga tagumpay at maningning na aral

JMS PAMANA 25oct2014Mensahe sa Ika-3 Kongreso ng Panlalawigang Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA)
Ika-25-26 ng Oktubre 2014

Ni Prop. JOSE MARIA SISON
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Malugod kong ipinapaabot ang maalab na pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng mga samahang bumubuo ng Panlalawigang Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA) sa okasyon ng ika-3 Kongreso nito, sa pagbubunyi ng mga tagumpay ninyo sa nakaraang taon at sa paggunita ng mga makasaysayang tagumpay at maniningning na aral sa 29 na taong pakikibaka ng anakpawis sa lalawigan ng Aurora.

Kapuri-puri ang mga kasalukuyang pakikibaka ng mga mamamayan sa pangunguna ng PAMANA laban sa malawakang pangangamkam ng lupa sa tabing ng mga proyektong pangkaunlaran tulad ng APECO (Aurora Pacific Economic Zone and Free Port Act), Sabang Eco-Tourism Authority sa Baler (SETA) at iba pang umano’y “development projects” ng pamilya Angara at sa paglalako ng probinsya sa ngalan ng ekoturismo.

Kasuklam suklam ang paggamit ng mga Angara katulad ng iba pang mga korap na opisyal ng gubyerno sa illegal na DAP at PDAF sa kanilang mga pribadong resort at mga ari-arian, bogus na mga NGO at iba pa. Sa inilabas na video documentary ni Malou Mangahas ng GMA 7, inamin ni dating Sen. Edgardo Angara na may bahagi ng PDAF ang ginamit sa kanyang Artist Village na matatagpuan sa kanyang resort sa Dicasalarin, Baler.

Batid kong mula sa Unang Kongreso, ang AKMA, SAMAKA, SKSM at SIKLAB/SAKA ang mga samahang pinagbigkis sa PAMANA at lahat sila ay tumatahak sa linya ng pambansang pagpapalaya at demokrasya. Hinahangad ang kalayaan ng sambayanang Pilipino at pasasakatuparan ng demokrasya sa pamamagitan ng tunay na reporma sa lupa na katuwang ng pambansang industriyalisasyon para sa pag-unlad ng bayan.

Pamprubinsyang balangay ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon (AMGL) ang PAMANA, at pambansang sentro nito ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), samantalang katuwang din ang Pamalakaya upang maorganisa at mapamunuan ang pakikibaka ng mga mangingisda ng Aurora.

May katotohanan at kabuluhan ang PAMANA dahil sa matatag, magiting, masigasig at militanteng pagpapataas ng kamalayan, pag-organisa at pagpapakilos sa hanay ng mga magsasaka, mangingisda at katutubo ng Aurora na hindi natinag sa kabila ng mga matitinding pagatake at pagsisikap na buwagin ng mga naghaharing uri sa lalawigan.

Nauna sa pagbubuo ng mga samahan ng PAMANA ang mga organisasyong katulad ng Women’s Club, Farmer’s Association at PANAMIN sa hanay ng mga katutubo. Malaki at mahalaga ang tulong ng mga Missionary Volunteers, sa pangunguna ni Willem Geertman, sa panlipunang pagsisiyasat at pagsusuri sa mga uri sa lalawigan, hanggang sa pagkakabuo ng mga progresibong samahan at institusyon sa probinsya sa pamamatnubay ng butihing bishop ng prelature ng Infanta na ngayon ay Bishop Emeritus Julio Xavier Labayen.

Noong 1981, nagkaroon ng sektoral na konsultasyon na kasama si Bishop Julio Xavier Labayen at mga kinatawan mula sa iba’t ibang baryo at bayan. Noong Hunyo 1984 ay nagkaroon ng Multi-Sectoral Consultation at nakabuo ng mga core group na tututok sa pagbubuo ng iba’t ibang organisasyon sa DICADI (Dilasag, Casiguran at Dinalungan, at Valley Ding (Baler, San Luis, Maria Aurora, Dipaculao at Dingalan).

Noong Enero 1985 binuo ang Samahan ng Ikatataguyod ng Kabataang Lumilingap sa Aping Bayan (SIKLAB). Noong Abril ng taong ding iyon ay binuo ang Aniban ng Kilusang Magbubukid sa Aurora (AKMA). Noong Nobyembre ay binuo ang Samahan ng Magbubukid na Kababaihan sa Aurora (SAMAKA), At noong Marso 1986 binuo ang Samahan ng mga Katutubo sa Sierra Madre (SKSM), at Bagong Alyansang Makabayan-Aurora o BAYAN-Aurora.

Tuloy-tuloy na gumana ang mga samahan at napagkaisahan na buuin ang Sentro ng Kilusang Magbubukid sa Aurora. Noong 1990 nagkaisa ang apat na samahan na bumuo ng sentro – APA. Sa mga taon ng 1994 at 1995 nagtangkang manggulo ang isang paksyong salungat sa interes ng kilusang masa. Dahil sa pagtataguyod ng masa, nangibabaw ang kilusang pagwawasto at lubos na ipinatupad ito noong 1996.

Sa taong ito,pinagtibay ang PAMANA bilang sentro ng kilusang magbubukid sa Aurora. Tiniyak at itinakda ang AKMA, SAMAKA, SKSM at SIKLAB/SAKA bilang mga kasapi ng PAMANA. Ang mga samahang ito ay pawang nagtataguyod at nagsusulong ng pangkalahatang linyang pambansa-demokratiko laban sa dayuhang monopolyo, pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Mahalagang gunitain ang kasaysayan ng pakikibaka ng PAMANA mula sa pagkabuo ng mga sektoral na samahan nito noong 1985 at sapulin ang mga aral at tagumpay. Ang mga ito’y makakapagbigay ng liwanag at patnubay sa pagsusuri sa kasalukuyang lokal at pambansang kalagayan, sapaglalagom ng karanasan, sa pagtugon sa mga hamon, sa pagtatakda ng mga tungkulin, at sa 3-taong programa ng pagkilos.

Mainam na mailulunsad ninyo ngayon ang Praymer ng Kasaysayan ng PAMANA. Talakayin at pagtibayin ninyo ang mga susog sa inyong Saligang Batas. Gumawa kayo ng mga napapanahong resolusyon tungkol sa mga isyu at mga tungkulin. Maghalal kayo ng bagong pamunuan na may kapasyahan at kakayahang manguna sa pagkilos at pagsulong ng PAMANA. Bagupaman ay nagpapaabot ako ng pagbati sa bagong pamunuan.

Malaki ang aking tiwala na magtatagumpay ang inyong Kongreso at ito ay magiging mapagpasyang susi para sa mas malalaking tagumpay ng PAMANA sa pagpupukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa masang anakpawis, at sa pagsulong sa panibago at mas mataas na antas ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X