Pakikiisa sa PAMANTIK-KMU sa Mayo Uno

Ni JOSE MARIA SISON
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Taos puso akong nagpapaabot ng militanteng pakikiisa sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa pagdiriwang ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan at iba pang rehiyon sa ika-111 anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa Mayo Uno.

Pagkakataon ito na ipagbunyi ang mga tagumpay ninyo magmula ng itatag ang PAMANTIK-KMU noong 1984. Dapat maging malaman, militante at masaya ang inyong selebrasyon. Gunitain ang mga pakikibaka, mga sakripisyo at mga tagumpay sa edukasyon, organisasyon at mobilisasyon kaugnay ng pagtataguyod, pagtatanggol at pagsusulong sa mga karapatan at kabutihan ng uring manggagawa.

Sumasaludo ako sa PAMANTIK-KMU bilang pinakamalawak na alyansa ng mga unyon, asosasyon, at pederasyong pang-manggagawa. Kapuri-puri ang mga pagpupunyagi ninyong pukawin, organisahin, at pakilusin ang mga manggagawa para isulong ang pakikibaka para sa makatarungang sahod, kaseguruhan sa trabaho, at karapatang pantao at paggawa. Bigyan natin ng pinakamataas na paggalang at parangal sa ating mga martir at bayani. Makapangyarihang inspirasyon natin sila.

Angkop na sa diwa ng proletaryong internasyonalismo na patampukin ninyo ang mga ambag ng limang dakilang guro sa pakikibaka ng kilusang paggawa sa bansa at sa buong daigdig. Sila ang nagbibigay ng liwanag sa landas ng rebolusyon na pinamumunuan ng uring manggagawa. Dapat ilagay ang lahat ng inyong pagsisikap at pakikibaka sa balangkas ng bagong demokratikong rebolusyon at pandaigidigang proletaryo-sosyalistang rebolusyon. Hindi sapat ang maghabol lamang sa mga ekonomikong benepisyo sa kilusang unyon. Dapat na sa kalaunan makamit ng uring proletaryo ang kapangyarihang pampulitika at isagawa ang rebolusyon nang tuluy-tuluyan.

Kayo ay nakaharap muli sa isang rehimeng labis-labis ang pagiging papet sa imperyalismong US, mapagsamantala, korap, mapanupil at sinungaling. Muling may kapasyahan kayong ibagsak ang rehimeng ito. Dapat gunitain at dakilain ang PAMANTIK-KMU na naging panrehiyong sentro ng kilusang paggawa sa Timog Katagalugan sa kasagsagan ng represyon sa panahon ng diktadurang US-Marcos. Malaki muli ang papel na gagampanan ninyo para ihiwalay at gapiin ang kasalukuyang imbing rehimeng Aquino na kasangkapan ng US at malalaking komprador at asendero.

Umaasa ako at natitiyak ko na mas marami at malaki pang mga tagumpay ang aanihin ninyo sa mga susunod na pakibaka sa balangkas ng kilusang unyon, sa pambansa demokratikong kilusan at sa pagtangkilik sa pandaigdigang proletaryo-sosyalistang rebolusyon laban sa imperyalismo, rebisyonismo at reaksyon!

Mabuhay ang PAMANTIK-KMU!
Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X