Mensahe sa Gabriela Youth, Marso 28, 2014

Ni Prof. JOSE MARIA SISON
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Malugod akong  nagpapaabot  ng maalab na pagbati  ng International League of Peoples’ Struggle sa GABRIELA Youth  sa ika-20 anibersaryo ng pagtatatag nito.  Nakikiisa ang aming International Coordinating Commitee,  mga pambansang tsapter  at lahat ng kasaping-organisasyon sa inyong pambansang pamunuan, mga balangay at kasapian.

Tulad ng GABRIELA  na inyong pinagbuhatan, mayaman na ang inyong  kasaysayan. Kasama ninyo kami sa inyong pagbubunyi ng inyong mga tagumpay sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagmomoblisa sa kabataang kababaihan para  ipaglaban ang mga karapatan nila at ng sambayanang Pilipino sa pangkalahatang linya ng pambansa demokratikong pakikibaka laban sa imperyalismo, piyudalismo at burukratiko kapitalismo..

Sa aming kaalaman, nakatayo ang inyong mga balangay sa mga unibersidad at mga komunidad at aktibo  kayo sa kilusan para sa  edukasyon at kulturang makabayan, syentipiko at makamasa at sa mga kampanya  sa pagtutol at paglaban sa iba’t ibang porma ng komersyalisayson sa edukasyon at sa molestiya at gambala sa kababaihan sa loob at labas ng kampus.

Kapuripuri na kalahok kayo sa maraming isyu at pagkilos  sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino, laluna ng anakpawis at iba pang aping sektor,  para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Ipinagmamalaki naming matatag kayo sa prinsipyo, magiting,  militante, mabisa at mabunga ang inyong pagkilos.

Mataas ang pagtingin namin sa GABRIELA Youth  bilang organisasyon ng kabataang kababaihan at bilang  kasaping  organisasyon ng ILPS.  Kaisa kami sa inyong tema: GY @20: Walang humpay, hanggang tagumpay!  Ipagbunyi ang ika-20  anibersaryo ng  GABRIELA Youth ! Ipagtagumpay ang pakikibakabang  masa! Mapangahas na magpalawak ng kasapian at balangay.

Malaki ang aming tiwala na lalo pa kayong lalakas sa determinasyon, organisasyon at pagkilos at umani kayo ng mas maraming tagumpay.  Paghusayan ang pakikibaka sa rehimeng US-Aquino dahil hakbang ito sa pagpapalakas ng kilusan para ibagsak ang bulok na malakolonyal and malapyudal na sistema ng malalaking komprador at asendero para  palitan ng makabayan at demokratikong sistema ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang GABRIELA Youth!
Mabuhay ang kabataang kababaihan!
Mabuhay ang pambansa demokratikong kilusan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X